...

Termeni si conditii

Prin folosirea site-ului și a platformei online Math Academy, Beneficiarul acceptă oferta de servicii de pe www.academiademate.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

 1. PĂRŢILE ACORDULUI
  1. FURNIZORUL, denumit generic “Math Academy” reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:
  Dobre D. Andrei Octavian P.F.A – CUI 33521048 

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către FURNIZOR,
denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”
având în vedere că :
• FURNIZORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online pentrul discipline scolare sau limbi straine;
• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului.
au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 1. OBIECTUL ACORDULUI
  1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către FURNIZOR a cursurilor prezentate pe platforma online „Math Academy” BENEFICIARULUI. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al FURNIZORULUI, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand acestuia constituie Contract.

III. DURATA ACORDULUI
1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursurilor) pus(e) la dispoziţie de către FURNIZOR şi încetează la data finalizarii cursului (cursurilor).

 1. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
  1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.
  2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar ,ordin de plată sau prin Netopia MobilPay și se achită integral în momentul plasării comenzii.
  3. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul FURNIZORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
  V.1. FURNIZORUL se obligă:
  1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare.
  1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de Curs.
  1.3. Să presteze serviciile de formare, cu respectarea normelor legale, punând accent pe calitatea acestora;
  1.4. Să trateze cu profesionalism orice situație specială legată de educația Beneficiarului.
  1.5. Să ofere BENEFICIARULUI accesul la o Comunitate de suport, sub forma unui grup privat de curs.
  1.6. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către FURNIZOR.
  1.7. În cazul Cursurilor a căror desfășurare se face în mediul online, dacă profesorul colaborator al Furnizorului nu are posibilitatea, din orice motive, să participe, Furnizorul poate, la libera sa alegere, fie să reprogrameze respectivul Curs, urmând ca noua dată să fie comunicată Beneficiarului cu respectarea dispozițiilor prezentului Contract, fie să procedeze la înlocuirea profesorului colaborator în scopul asigurării pregătirii.

1.8 Furnizorul face cunoscut beneficiarului că prin participarea la cursurile Centrului Educațional „Math Academy” este de acord  cu înregistrarea cursurilor live și că acestea pot fi folositei în sens comercial sau nu, fară a se vedea imaginea beneficiarului sau numele acestuia, dar poate înregistra vocea și tot ce înseamna audio. 

V.2. BENEFICIARUL se obligă să:
2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza termenele de plata comunicate de FURNIZOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor.
2.2. Să participe la toate orele de pregatire online.
2.3. Reprogramarea unui Curs se poate face doar în mod excepțional, iar intenția de reprogramare se va comunica Furnizorului cu minim 24 ore înainte de data programată pentru Cursul al cărei reprogramare se solicită.
2.4. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de FURNIZOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa FURNIZORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.
2.5. În cazul în care Beneficiarul solicită reprogramări în mod repetat ale Cursurilor din motive medicale, după a doua reprogramare va trebui să prezinte un document medical justificativ în termen de 3 zile de la data reprogramării. În situația în care Beneficiarul nu va prezenta un document care să justifice reprogramarea din motive medicale, Cursul/Cursurile vor fi considerate efectuate, iar Beneficiarul nu va mai avea dreptul la reprogramarea acestora și nici la restituirea Taxei de școlarizare aferentă Cursului/Cursurilor a căror reprogramare s-a solicitat.
2.6. În cazul Cursurilor a căror desfășurare se face în mediul online, dacă Beneficiarul nu are posibilitatea, din orice motive, să participle și reprogramarea cursului nu a fost solicitată, respectivul Curs va fi considerat efectuat.
2.7. Își dă acordul sa fie contactat cu informații despre cursuri promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, va avea opțiunea de a se abona sau dezabona de la astfel de comunicări.
2.8. Să nu pună la dispoziţia niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către FURNIZOR, să nu folosească imaginea sa, precum şi orice altă dată, informaţie, valoare ori statistică care apartine FURNIZORULUI.

 1. RĂSPUNDERE
  1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
  2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.
  3. Utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.
  4. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ cursul fara acordul expres al FURNIZORULUI (art V.2.5. din acord) acesta va fi ţinut la plata către FURNIZOR a sumei de 5.000 EUR/obligaţie încălcată cu titlu de daune interese.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând FURNIZORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.

 1. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand FURNIZORULUI sau terilor cu care FURNIZORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre FURNIZOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent daca aceasta informatie a fost transmisa de catre FURNIZOR sau terti, primita de catre FURNIZOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, si care se refera inclusiv dar nelimitat la:
  a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale FURNIZORULUI, precum si ale clientilor acestuia si/sau ale tertilor cu care are relatii de afaceri sau cu care intra in contact prin natura activitatii desfasurate;
  b) Sistemul organizatoric, informational si de management al FURNIZORULUI;
  c) Informatii referitoare la numele clientilor si furnizorilor FURNIZORULUI, precum si orice alte informatii referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca in documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.
 2. BENEFICIARUL declara si intelege ca va folosi informatiile confidentiale care ii parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
 3. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
  5. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al FURNIZORULUI.
 4. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a FURNIZORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ
1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea FURNIZORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către FURNIZOR.

 1. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 30.000 euro. În masura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, FURNIZORUL va fi indreptatit la repararea integrala a prejudiciului.
 2. ÎNCETAREA
  1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
  1.1. prin ajungerea la termen;
  1.2. prin acordul scris al ambelor parti;
  1.3. prin rezilierea contractului.
  2. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe).
  3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Furnizorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.
 3. POLITICA DE RETUR/ANULARE
  1.În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.
  2.În situația Contractului încheiat pentru mai mult de o ședință de curs în care, după efectuarea primei ședințe de curs, dar înainte de începerea celei de a doua ședințe de curs, Beneficiarul dorește încetarea Contractului notificând în scris în acest sens Furnizorul, Taxa de școlarizare achitată se va restitui acestuia integral. În toate celelalte cazuri, Taxa de școlarizare achitată va fi reținută de către Furnizor cu titlu de clauză penală.
  3. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate orele oferite de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de „GARANŢIE SUCCES CURS”. Obligația Furnizorului este una de mijloace și nu de rezultat. Furnizorul nu răspunde pentru rezultatele și/sau performanța școlară și/sau profesională a Beneficiarului.
 4. FORŢA MAJORĂ
  1. Forța majoră exonerează de răspundere Partea care o invocă pe toata perioada în care se desfășoară. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.
  2. Dovada forței majore se va face cu documente justificative, eliberate de autoritățile competente, care confirmă existența forței majore și influența acesteia asupra executării obligațiilor părții care o invocă, comunicându-se Părții în maximum 15 zile de la data apariției.

XII. ALTE CLAUZE
1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al FURNIZORULUI.

 1. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv FURNIZORULUI.
 2. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.
 3. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate orele sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate task-urile şi misiunile oferite lui de către FURNIZOR, acesta nu beneficiază de „GARANŢIE SUCCES CURS”.
 4. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI in alte conditii decat cele prevazute la art. X.2., acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.
 5. Întârzierea în plata mai mult de 5 zile da dreptul FURNIZORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite.

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI
1. Prezentele termeni şi condiţii
2. Orice altă informaţie de pe http://MathAcademy.ro/

XIV. LITIGII
1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

 1. CLAUZE FINALE
  1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.
  2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
  3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.
  4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
  5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.